+47 930 07 405 grace@graceadelaide.no

Teori for Iopt

Teori rundt Traume- og tilknytningsteori – IoPT

IoPT er metoden innen fagfeltet Flergenerasjonell PsykoTraumatologi – læren om traumer over generasjoner. Teoriene er hentet fra blant annet  Sigmund Freud og Carl Gustav Jung, John Bowlby´s tilknytningsteorier og Prof. Dr. Franz Rupperts traumeteorier.

Prof. Dr Ruppert har gitt store bidrag til metoden IoPT med sin videreutvikling av familiekonstellasjoner via Intensjonskonstellasjoner til dagens IoPT, og sin 3-delte traumemodell (Sunne-, Traumatiserte- og Overlevelsesdeler). Samt at han har forsket på og kategorisert traumer inn i 5 forskjellige kategorier:

Eksistensielle traumer

Traumatiske opplevelser med usikkert utfall der vi er truet på livet og der vi ikke klare å komme oss ut av situasjonen. Dette kan være voldtekter, fysisk vold, ulykker og naturkatastrofer. Følgene av eksistensielle traumer er gjerne at en trekker seg tilbake fra familie/samfunn og har vanskeligheter med å ta del i livet og leve det fullt ut. Angst og panikkanfall er også vanlige følger etter eksistensielle traumer og kan bli utløst av hendelser som ligner ”moderhendelsen”.

Tapstraumer

Når vi mister noen som står oss veldig nær i uventet eller ventet dødsfall. Det kan være adskillelse mellom mor og barn over lang tid når barna er veldig små, seperasjon og skilsmisse, tap av god helse og det kan f.eks være tap av status i samfunnet. Tapstraume klassifiseres ved  tap av noe(n) en er sterkt følelsesmessig knyttet til. Følgene er ofte angst, og redsel for å bli forlatt, og at en holder hardt på fortiden og det som er tapt. En har lett for å utvikle diverse former for avhengighet som erstatning for det eller den som er tapt. Ubearbeidet tapstraume fører gjerne til depresjoner – kort- og langvarige. Å sørge over tap i ett år, kan hindre mange års terapi, og dersom ikke sorgen blir bearbeidet er det stor fare for at neste generasjon blir innviklet i sorgen.

Kjærlighetstraumer/Tilknytningstraumer/Symbiosetraume

Ser vi når barn ikke får dekket sine grunnleggende behov som omsorg, støtte, kjærlighet, trygghet og forutsigbarhet. Grunner for dette kan være at mor har vært utsatt for for eksempel eksistensielt traume, eller er selv tilknytningsskadet for hendelser skjedd i hennes egen barndom. Mor er da fanget i sin egen skjebne, er følelsesmessig utilgjengelig for barnet, og klarer dermed ikke å gi barnet det hun trenger. Mor føler gjerne at barnet er en belasting og vil derfor bevisst og/eller ubevisst, avvise barnet. Dersom et barn over tid er utsatt for omsorgssvikt og psykisk vold, er hjelpeløs og ikke i stand til å endre dette selv, fører det til kjærlighetstraume. Barn er tilknytningsskadet i mange generasjoner etter eksistensielle traumer. Ofte er både mor og far traumatiserte og mangler evne til tilknytning ovenfor barna. Mennesker med kjærlighetstraume klarer ikke å inngå eller være i følelsesmessig sunne relasjoner. De gir tvetydige signaler med ønske om nærhet i ene øyeblikket og avvisning i neste, som de selv ofte har opplevd som barn.

Følgene av kjærlighetstraume er problemer med å knytte seg til personer, en føler seg hjelpeløs, tom, har problemer i kjærlighetslivet, føler seg identitetsløs og forvirring over egen person, og en har problemer med å stole på mennesker. Tilknytningsskadde må lære seg på nytt hva kjærlighet virkelig er. Avvisningen fra mor sitter så dypt at de de har store problemer med å følelsesmessig knytte seg til mennesker i sin helhet. De bruker mye tid på å finne seg en morserstatning, og da dette ikke går, møter de på mye frustrasjon, skuffelser og ensomhet.

Tilknytningssystemtraume

Er når det er begått umoralske handlinger innad i familien som for eksempel Incest, mord og abort. Eller det er begått lignende umoralske handlinger mot andre, utenfor familien. Senere generasjoner kan ha overtatte følelser av skam- og skyld uten at en skjønner grunnen til det. Det som ligger til grunn for dette er at så store umoralske handlinger lager kaos og følelsesmessige traumer for hele familiesystemet i generasjoner og skaper et traumatisert familiemiljø. Senere generasjon tar ubevisst på seg skyld for andre for å rettferdiggjøre følelsen en allerede går og bærer på, bevisst og ubevisst. Tilknytningssystemtraumer gjør en ute av stand til å forstå seg selv og sine omgivelser, og en har ofte et forvrengt syn på tilværelsen. For å få løst opp i tilknytningssystemtraumer MÅ handlingen opp i lyset og anerkjennes, og ugjerningsmannen må vise anger. For å klare å blir frisk og hel kan det være viktig å ta avstand til familien for en periode, og noen ganger også for alltid..

Symbiosetraume

Oppstår dersom mor opplever traume i svangerskapet, eller bærer med seg følelser etter traumatiske opplevelser. Det ufødte barnet kjenner på alle mors følelser og absorberer dem som sine egne i og med at det er i symbiose med mor. Dersom dette er sterke følelser f.eks angst, depresjoner, hat og også kanskje total avvisning, tar det ufødte barnet følelsene til seg som sine egne, og blir født med disse. Barnet vil for alltid føle seg som en del av sin mor på grunn av innvikling, og vil gjøre alt for å opprettholde god følelsesmessig kontakt med henne uansett hvordan moren oppfører seg ovenfor henne.

Mor trenger ikke elske barnet, trenger ikke se barnet sitt, være snill mot det eller klare å knytte seg til det, men et barn vil alltid elske sin mor. Barn med symbiosetraume har ofte sterk trang for å bli sett og få bekreftelse, og er ikke trygg nok til å utforske verden på egen hånd. Seinere i livet vil barnet søke nye, og usunne relasjoner og de går ofte inn i forhold til partnere og skaper nye symbiotiske innviklinger med dem. Splitting som følge av symbiosetraume gjør at en gjerne føler på en tomhet inni seg som bare kan fylles ved hjelp av f.eks rusmidler, overdreven sex, spill eller også av andre mennesker som også gjerne har opplevd symbiosetraume, som altså har de samme sårene i sin sjel og psyke.

Hva kan resonansprosesser (Iopt) brukes til?

Resonansprosess (Identitetsorientert psykotraumeteori- og terapi IoPT) er en dyp psykoterapeutisk metode for å oppnå indre endringsprosesser der målet er å bli styrket, elske seg selv og bli selvstyrt/autonom.

Intensjonen din kan være å:

 • Styrke egen vilje
 • Bli uavhengig
 • Klare å skille mellom egne og overtatte følelser
 • Oppnå seksuell selvbestemmelse
 • Klare å ta ansvar for deg selv
 • Bli stabil
 • Oppleve egenkjærlighet
 • Klare å sette grenser
 • Kanalisere aggresjon der den hører hjemme
 • Få god nattesøvn
 • Bearbeide og behandle traumer bak fysiske og psykiske symptomer
 • Være seg problemer i forhold barn/foreldre
 • Skilsmisser og samlivsbrudd
 • Sorg, angst, uro og depresjoner
 • Avhengighet- og rusproblematikk
 • Sinne
 • Konsentrasjonsproblemer
 • Overgrep av forskjellig art
 • Følelser av skyld og skam
 • Å ikke komme videre i livet
 • Følelse av å ikke strekke til
 • Personlighetsforstyrrelser

Dette er en enkel og kraftfull metode, og er sannsynligvis den mest voksende terapi- og selvutviklingsformen i verden i dag.

Hvordan foregår en Resonansprosess?

Resonansprosess i gruppe:

Du som skal ha prosess, kalles for klient eller kunde. De som sitter rundt er deltakere/representanter/observatører.

Alle som er tilstede er med i prosessen og bli berørt på en eller annen måte, og ofte har flere av gruppedeltakerne samme tema i sin historie.

Klienten setter seg i stolen ved siden av meg og snakker om hva tema for dagens arbeid er. Noen ganger stiller jeg spørsmål for å få mer klarhet i hva tema er, og uansett sier klienten det som han selv mener er viktig for han. En konstellasjon går aldri lengre enn det du er klar for!

Intensjonen er målet du har med prosessen. Det kan være kortsiktig eller langsiktig mål. Du kan også ha samme intensjon flere ganger.

Når vi er klare til å begynne velger du representant som representerer ordene i din intensjon og jeg som konstellatør følger med og ser hvilke dynamikker som dukker opp mellom dere. Jeg har hele tiden traume- og tilknytningsteorien med meg når jeg jobber. Representantene for intensjonen din representerer en del(-personlighet) av deg.

Etter hvert som prosessen går, kan flere representanter satt inn for å belyse tema bedre. Den siste metologien er å sette inn representanter for ordene i intensjonen. Vi klarer da å belyse hvilke indre dynamikker som ligger bak dagens utfordring, eller tema. Alle representantene er elementer av din del-personlighet.*

Representantene endrer noen ganger karakter som viser dynamikker som du som klient kan kjenne igjen som f.eks mor eller far. Dette ser ut til å skje for at tema skal bli belyst så klart som mulig, og det viser seg ofte at følelser og fornemmelser er overtatt fra generasjoner før oss.*

Dersom det er vanskelig for deg som klient å forstå hva som skjer på gulvet, forklarer jeg underveis hva jeg ser, og hvilke dynamikker jeg observerer. Du kjenner på om dette resonnerer i deg, eller om det ikke kjennes riktig i det hele tatt.

Noen ganger kan det være vanskelig å ta inn det en ser utspille seg på gulvet, og en kan benekte at det er sånn. 

Ved å jobbe så dypt settes endringsprosesser i gang. Disse kan noen ganger være kraftige de første dagene etter en resonansprosess og så etter hvert kommer det gjerne innsikter … Noen ganger kan det ta 2-3 år før vi skjønner helt alt som skjedde i en konstellasjon. Dynamikker vi observerte som vi kanskje ikke klarte å vedkjenne oss der og da, kan vi se stemte.

Individuell Resonansprosess:

– foregår på samme måte som i gruppe bare at jeg som terapeut går inn som din intensjon. Jeg legger ut markører, det være seg papir jeg har skrevet på, puter, pledd eller annet for de elementene som synes viktig å ha med for å belyse tema best mulig. 

Identitetsorientert Psykotraumeterapi er vanskelig å forklare (MÅ PRØVES), men en forklaring er at vi blir styrt av speilnevroner.

* Se traumeteorier for å lese mer om dette.

Kontakt meg / Book tid

Ønsker du å komme i kontakt med meg kan du ringe, sende e-post eller kontakte meg gjennom kontaktskjema.

Besøksadresse:
Herik Ibsens gate 28 (Inngang fra Huitfeldts gate),
0255 Oslo

Telefon

+47 930 07 405

E-post

grace@graceadelaide.no

Grace Adelaide AS © 2022

Personvernerklæring

Pin It on Pinterest

Share This